Oščadnica 1998 – 2010

Cintorín

 • zriadenie funkcie správcu cintorína, ktoré bolo obsadené vhodným človekom
 • pravidelné zamestnávanie  občanov formou aktivačných prác cez úrad práce na údržbu cintorína a domu smútku
 • dokončenie, modernizácia a údržba Domu smútku ( nátery strechy,  vybudovanie žumpy, oprava organu, zakúpenie kolesových már, nové chladiace boxy )
 • rozšírenie areálu cintorína zakúpením parciel od občanov, ktoré vytvorilo priestorovú rezervu na hrobové miesta min. na 20 rokov
 • zavedenie systému v umiestňovaní hrobových miest a vo výkope hrobov
 • pravidelná starostlivosť o cestičky  ( vysypávaním kamienkami ) ,trávnaté plochy ( kosením ), odstránenie vysokých stromov ( vyrezaním ), záhradná údržba tují vysadených pri vstupe a po obvode cintorína, vytvorenie zberných miest na vznikajúci odpad s umiestnenými VKK
 • osvetlenie cestičiek  a kríža v cintoríne vhodnými lampami
 • vytvorenie parkovacích plôch na cintoríne  pre návštevnikov ako aj veľkého záchytného parkoviska pri Dome smútku
 • Uvedené opatrenia a systematická starostlivosť vytvorili z cintorína  najkrajšie verejné priestranstvo v obci

WIFI sieť + bezdrôtový rozhlas

 • inštaláciou vysielacej antény na strechu obecného úradu, na základe meraní bolo možné rozmiestniť  18 vysielacích hniezd s reproduktormi – bezdrôtový rozhlas -  od križovatky pri spoločenskom dome cez centrum , Zagrapu, Fojstvo až k ústavu na vyšnom konci a v Rovniach pri obchode . Hniezda  s reproduktormi boli situované na miestach prirodzených zhromaždíšť, z pohľadu civilnej ochrany obyvateľstva. Ideálny stav bude potrebné doplniť do 40 vysielacích hniezd. Ústredňa rozhlasu bola umiestnená na Obecnom úrade.
 • Pri týchto prácach sme zriadili na Námestí M. Bernáta WIFI zónu s voľne dostupným internetom, ktorá sa postupne rozšírila aj do okolia piatich informačných bodov ( ZŠ NK, Centrum, Biely kríž, Laliky, Rovne ).

Plynovod

 • Ukončenie plynofikácie obce, ktoré sa začalo v r. 1992
 • Vybudovanie STL plynovodov : od Bieleho kríža do Rovní a od Ústavu do Lalika a Závozov
 • Plynofikácia : Materských škôl ( Ústredie, Píla , Rovne), Šijarne, Zdravotného strediska
 • Modernizácia plynových kotlov v obecných budovách : ZŠ NK, Dom kultúry, Obecný úrad, Požiarna zbrojnica, Stará fara
 • Práce na projekte katódovej ochrany STL plynovodu v obci

Vodovod  +  Kanalizácia

 • Vypracovanie novej reálnej koncepcie na zásobovanie obyvateľstva Oščadnice pitnou vodou z VN Nová Bystrica s perspektívou dosiahnutia samostatnosti z vodných zdrojov v Tichej doline, vlastnými silami a prostriedkami v kombinácii s európskymi zdrojmi
 • Kataster obce bol rozdelený do 5-tich tlakových pásiem. Ide o kombináciu systému dotláčacích staníc a gravitačného vodovodu
 • Tri tlakové pásma s vodovodnými rozvodmi s HDP materiálu  boli vybudované – od Motela Duo až po Ústav na Vyšnom konci, vrátane trasy od Bieleho kríža do Rovní.  Úseky od Ústavu do Lalika a Závozov , resp. lokalita Rovne predstavujú  4 a 5 tl. pásmo
 • Výstavba dotláčacích staníc : u Kučáka, za Domom kultúry, v Rovniach
 • Oprava a výmena starých vodovodných rozvodov hlavne v priestore centrumu  ( súčasť gravitačného vodovodu zo Zagrapy )
 • Odstavenie vŕtanej studne ( ako zdroja pitnej vody – v priestore pod Kalváriou ) z ktorej sa zásobovalo Zdravotné stredisko a okolité budovy, napojenie na nové vodovodné trasy a rozvody
 • Odkanalizovanie obce ako súčasť projektu SEVaKu pre stredné Kysuce sa ukázalo ako technicky a finančne nereálne. Rokovania a následne vytvorenie vodárenského združenia, ktoré prostredníctvom koncesionára vybuduje hlavne tlakovú kanalizáciu v obci, financovanú s OPŽP sa uskutočnili v r. 2010 . Komplikácie s tým spojené – parlamentné voľby a následne predčasné voľby spôsobili, že sa celý projekt spomalil a ešte ani koncom roka 2014 sa nezačali stavebné práce
 • Obec  dovtedy lokálne vybudovala kanalizáciu spolu s lokálnymi ČOV v priestore : v Kučakovom potoku , Nájomný dom pri šijarni, Nájomný dom Stará fara
 • Generálna rekonštrukcia a modernizácia ČOV pri zdravotnom stredisku s napojením Materskej školy, Zdravotného strediska, Apartmánového komplexu

Komunikácie + Chodníky + Parkovisko + Údržba

 • Vyasfaltovanie všetkých miestnych komunikácií v katastri obce Oščadnica ( cca 50 km )
 • Modernizácia  MK v okrajových častiach obce –  rozšírenie, vyspravenie štrkodrvou a frézovaným asfaltom ( Beskydek, Košariská )
 • Vybudovanie novej medzinárodnej cesty od Bieleho kríža do Vreščovského sedla ( v smere na Sol – Rajczu ) vrátane opravy mostov
 • Vybudovanie Zelenej cesty od Lesostavu až do Lalika v dĺžke 10,5 km vedúcej pozdĺž rieky , vrátane osvetlenia a premostení
 • Vybudovanie chodníka  v úseku od Motela Stop po Zdravotné stredisko ( cca 4,3 km, miestami obojstranného )
 • Vybudovanie zastávok SAD ( rozšírenie, vytvorenie samostatného odstavného pruhu, nové presklené, osvetlené čakárne, lavičky, koše, informačné tabule, resp. drevené prístrešky slúžiace ako infobody, resp. nové plechové čakárne  ).
 • Cesty III. Triedy ( v správe ŽSK ) boli na dve etapy vyasfaltované v úsekoch : NK – Kozov most, Kostol – Dedovka  / vlastné zdroje / a Centrum – Laliky / európske zdroje – obec výrazne pomohla pri ich zabezpečení /
 • Zriadenie a vybudovanie kruhového objazdu pri Moteli Stop
 • Priestor – pozemky  pod starou farou boli odkúpené od cirkvi a vybudovali sme tu multifunkčnú plochu s ekologickým trávnatým povrchom  ( z prostriedkov EÚ ), ktorý bude slúžiť aj ako parkovisko pre vozidlá . Ďalšia parkovacia plocha vznikla pod cintorínom ( pozemok sme prenajímali  od občana ), ktorý bol odvodnený a vysypaný makadamom. Pravidelným kosením a vysadením  stromov sme rovnako vytvorili multifunkčnú plochu pri Zdravotnom stredisku
 • Zakúpenie UNIMOG-u   z prostriedkov EÚ na čistenie  komunikácií  a  na ich  celkovú  údržbu ( kosenie, čistenie priekop, umývanie, zimná údržba )

Separovaný zber + zimná údržba

 • V záujme skvalitnenia separovaného zberu komunálneho odpadu obec vypracovala v roku 2008 úspešný projekt, ktorým sme zabezpečili zakúpenie výkonného traktoru John Deer s príslušenstvom + vlečka + veľkoobjemové kontajnery + lis na vyseparované zložky, v sume 130 tis. EUR
 • Preto aby sme mohli zabezpečovať zber a zvoz týchto vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu aj v zimných mesiacoch súčasťou výbavy traktora bol aj snehový pluh a snehová fréza.

Futbal

 • Skvalitnenie materiálno-technického zázemia futbalu realizáciou nasledovných opatrení
 • ... vypratanie krčmy z priestorov prevádzkovej budovy na ihrisku a ich rekonštrukcia  na šatne a pre športovcov / + fitnes /
 • ... generálna rekonštrukcia hracej plochy ihriska + celého areálu, ktorá obsahovala výrub všetkých stromov na svahu / tienili hraciu plochu /, odbagrovanie celej hracej plochy do hĺbky 1 m a navezenie štrkového podložia / štrk z polderu u žolnov / + ornice z farskej záhrady, pokládka zakúpených drnov kvalitnej trávy / od fa Richter, súčasne s nami predával  Richter nový trávnik aj na ihrisko pre Inter Miláno /, náter oplotenia, nové pletivo za bránkami, nové sitá na bránky, obloženie betónového múru OSB doskami + reklamou
 • ...zakúpenie futbalovej výstroje / dresy, lopty, lajnovačka, siete, rohové zástavky / pre všetky družstvá : ml. žiaci vrátane prípravky, st. žiaci, dorast, muži
 • Systematická práca tímu zanietených ľudí  a odborníkov s mládežou , dorastom a dospelými, ktorá sa prejavila rozšírením a skvalitnením futbalovej základne, raketovým postupom mužstva dospelých z okresnej súťaže do 4. Ligy kde sme bojovali o postup do 3. ligy, postupom žiakov do 3. ligy, o našich žiakov – odchovancov prejavili záujem viaceré kluby / Krásno, Čadca, Žilina, Banská Bystrica /
 • Výstavba športových plôch v rámci obce : ihrisko v areáli ZŠ NK s umelým povrchom  a s osvetlením, asfaltové plochy pri MŠ Rovne s detským ihriskom a pri ZŠ Ústredie, oplotená univerzálna plocha na Fojstve.
 • Výsledkom tejto práce bolo, že na futbalové tréningy žiakov chodilo do 60 detí a na  zápasy sa prišlo pozrieť aj 500 – 600 divákov.

Územné rozvojové plány

 • Dynamický rozvoj obce vo všetkých smeroch spoločenského života si vyžiadal potrebu vypracovania územno-plánovacích regulatívov, ktoré zabezpečia  jeho ďalší  nechaotický rozvoj
 • Formou dodatkov k platnému ÚPN Obce Oščadnica sme vytvorili plochy pre ďalšiu individuálnu bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť :
 • ... Lokalita Terasa 160 RD, lokalita Nad ihriskom 60 RD, lokalita Zagrapa 60 RD, lokalita Gondola /+ rozvoj lyžiarskeho strediska /, lokalita  Hrabovec 80 RD, lokalita Červenica 60 RD + územie lesu Drobiška bolo vyhlásené za chránené územie

Kysucká Galéria

 • Premyslenými krokmi sme ju uchránili pred snahami o jej privatizáciu zo strany správcu a zároveň sme ju povzniesli.
 • Patrili medzi ne :
 • ... prenájom vrchného poschodia pre účely obce – civilné sobáše,... spoluorganizácia umeleckých sympózií – drevo, kameň, voľná tvorba – výsledné práce umelcov boli umiestnené v areáli lesoparku a tiež aj v obci / kruhový objazd – socha Bezstarostný jazdec od Zimku, socha Tvár ženy – kameň, umiestnená pod Kalváriou od poľského autora, socha Diviaka z kameňa od J. Gaňu umiestnená v kamennom oblúku cesty pri vstupe do obce – areál bývalého Lesostavu za hradbou  vysadených smrekov /...vypracovanie, spolufinancovanie a realizácia projektu na revitalizáciu a  modernizáciu lesoparku s pomocou EÚ,... spoluorganizácia Hubertových slávností v celom areáli vždy na jeseň v danom roku.

Medzinárodná spolupráca

 • FUŽINE / chorvátska obec v Gorskom kotari, s bohatou históriou, vzdialená vzdušnou čiarou od letoviska Crikvenica  cca 10 km /. Vďaka osobným kontaktom sme niekoľko rokov pravidelne navštevovali tieto krásne miesta – v lete naše Oščadnické deti trávili týždeň pri mori a naopak oni ku nám chodili v zime lyžovať / . Spoločne sme tiež absolvovali veľtrhy cestovného ruchu v Rijeke, Brne , Bratislave. V r. 1999 sme podpísali vzájomnú dohodu o partnerstve a spolupráci. Zmenou osôb vo vedení obcí sa však tieto medzinárodné kontakty pretrhli.
 • RAJCZA / susediaca goralská obec v Poľsku /, s ktorou sme tiež podpísali Dohodu o spolupráci. Spoločne sme pripravovali a realizovali viaceré projekty cezhraničnej spolupráce, Medzinárodné bežecké preteky na lyžiach  Rajd chlopski , účastnili sa veľtrhov cestovného ruchu a v r. 2008 sme spoločne prezentovali svoje skúsenosti v Bruseli na medzinárodnej konferencii.

Cena Obce Oščadnica

 • Pre najúspešnejšieho žiaka a žiačku na základných školách v obci ( Ústredie a Nižný koniec )
 • Od r. 1999 bola táto cena formou bezplatného týždňového pobytu pri mori v Crikvenici a neskôr po ukončení spolupráce s Fužine bola táto cena vecná vo výške 1000 Sk / 33 EUR /.
 • Zmyslom udeľovania tejto ceny bola snaha o pozitívnu motiváciu pre žiakov základnej školy v našej obci.

Verejné osvetlenie

 • Priebežná modernizácia verejného osvetlenia v obci podľa potrieb občanov a zvyšujúcej sa technologickej úrovne svietidiel  obsahovala nasledovné aktivity :
 • Modernizácia všetkých el. rozvádzačov  v obci vrátane inštalácie fotobuniek na ovládanie svietidiel  VO
 • Rozširovanie siete VO výstavbou nových vzdušných trás do osídlených okrajových častí obce, resp. do nových lokalít s výstavbou rodinných domov ( Zelená cesta s 200 novými stĺpmi VO, Vreščovka, u Kubáni, Zadedová,... )
 • Postupná výmena starších energeticky náročnejších svietidiel za ekonomickejšie s tretinovou spotrebou el. energie. Vo februári 2010 sme na druhýkrát predložili projekt na generálnu rekonštrukciu VO v obci a boli sme úspešní. Z prostriedkou EÚ  dôjde k modernizácii celého systému VO v obci tak, že cez PC sa bude dať naprogramovať čas a svietivosť každého svetelného bodu verejného osvetlenia. Tým dosiahneme maximálnu efektívnosť vo vynaložených financiách na verejné osvetlenie. Žiaľ ešte ani koncom roka 2014 nebol tento projekt reralizovaný.

Elektrická sieť – VN + NN rozvody

 • Zabezpečili sme zvýšenie bezpečnosti a stability dodávky el. energie pre obec  spolu so  strategickou diverzifikáciou  v zásobovaní  el. energiou  troma VN trasami
 • VN trasa v obci bola zmodernizovaná ( drevené podperné stĺpy boli nahradené betónovými, staré vodiče boli nahradené novými s väčšími prierezmi, resp. vzdušnými káblami, kritické úseky na trase vzdušného vedenia VN – v časti Ústav/ Laliky boli položené do zeme a zakáblované  )
 • VN sieť v obci bola  prepojená s VN trasou v Bystrickej dolina ( zemný kábel cez Klubinskú dolinu  do Dedovky ) a s VN trasou v Skalitskej doline ( zemný kábel Tridsiatok/ Košariská ) – obec sa tak dosiahla nadšatndartnú diverzifikáciu v zásobovaní el. energiou
 • NN sieť v obci bola taktiež zmodernizovaná ( nové betónové stĺpy, výmena zastaralých vodičov za nové , osadenie nových trafostaníc , resp. ich modernizácia , čo zabezpečilo zvýšenie stability NN siete.
 • Všetky tieto investície do el. siete zo strany SSE a.s. sa udiali jedine na základe toho, že obec Oščadnica sa svojim rozvojom stala mimoriadne zaujímavým partnerom z hľadiska odberu el. energie.

Zdravotné stredisko

 • Stavba bola postavená v r. 1972
 • Vybudovaním plynovej prípojky  s plynofikáciou kotolne a vodovodnej prípojky sme vytvorili štandartné podmienky na prevádzku objektu a odstránili tak hromadenie odpadu v priestore za ZS
 • Pripravili sme projekt  na celkovú rekonštrukciu objektu zdravotného strediska, ktorým sme sa uchádzali o získanie finančných prostriedkov z EÚ. Na druhý pokus sa nám to v  októbri 2010 podarilo. Rozbehli sme verejné obstarávanie na dodávateľa stavby spolu s modernizáciou interiéru a prístrojového vybavenia v objeme cca 860 ti. EUR. Komplikácie pri tomto VO oddialili začiatok realizácie tohto projektu na leto 2012
 • Po 40 - tich rokoch tak došlo ku generálnej rekonštrukcii a modernizácii našeho zdravotného strediska.

Turistické trasy

 • Pravidelná údržba a obnova turistického značenia v celom katastri obce, smerom  na Veľkú Raču, do Bystrickej doliny, na Skalité, na Čadcu, Čadečku, Bukov,
 • starostlivosť o pamätník padlých vojakov v bojoch II. sv. vojny na Úpratiskách  / za chatami v Dedovke /
 • Vytvorenie 5-tich nových cykloturistických trás  spolu s vydaním turistickej brožúry a mapy
 • Vytvorenie Zelenej cesty vedúcej pozdĺž rieky
 • Pravidelné spoluorganizovanie turistických a športových  podujatí  od miestnej až po celoslovenskú  a medzinárodnú úroveň

Materská škola Píla

 • V r. 2002 bola zákonom presunutá zriaďovateľská kompetencia zo štátu na Obec
 • Pripravili sme projekt generálnej rekonštrukcie a modernizácie tejto Materskej školy, vrátane plynofikácie ,úpravy detského ihriska, areálu, zakúpenia inventáru. Boli sme úspešní v získaní financií z prostriedkov EÚ a v r. 2009 sme celý projekt v objeme 300 tis. EUR zrealizovali.

Materská škola Ústredie

 • Najskôr sme vybudovali novú vodovodnú a plynovú prípojku a vymenili technológiu v ČOV, ktorá slúži aj pre zdravotné stredisko a apartmánový komplex
 • Rovnako ako v prípade MŠ Píla aj tu sme pripravili projekt generálnej rekonštrukcie a modernizácie budovy, vrátane nadstavby ,plynofikácie, zakúpenia inventára  z prostriedkou EÚ v objeme cca 600 tis. EURO, ktorý sme v r. 2007 zrealizovali
 • Vytvorili sme tak vhodné priestory ako pre tri triedy MŠ, pre triedu školskej družiny tak aj pre 4 triedy základnej školy.

Materská škola v Rovniach

 • Z budovy, ktorá bola vybudovaná občanmi v akcii Z ako obchod sa po privatizácii v 90-tych rokoch stal obchod a krčma
 • Štát ju neskôr odkúpil a zriadil tu malotriednu školu pri ZŠ Ústredie
 • V r. 1999 sme ju museli na náklady Obce plynofikovať, pretože štát chcel tieto triedy, ako nerentabilné zrušiť
 • Po r. 2002 až do r. 2010 sme ako zriaďovateľ základnej školy v Ústredí prevádzkovali aj túto malotriedku. Avšak rodičia sa rozhodli, že už tu nebudú dávať svoje deti a tie začali navštevovať základnú školu v Ústredí. A tak sme tu po čiastočnej modernizácii a úpravách zriadili Materskú školu
 • V areáli školy sme vybudovali detské multifunkčné ihrisko s asfaltovou hracou plochou s prvkami od švédskej fa HAAGS / hojdačky, basketbalové koše, futbalové bránky, stolnotenisový stôl /
 • Modernizáciou tak vznikla najkrajšia materská škola v Oščadnici

Základná škola Ústredie

 • Škola bola ako jedna z najmodernejších v Československu postavená v r. 1949. Pri slávnostnom otvorení  bola v prítomnosti  M. Bernáta a miestneho farára aj vysvätená.
 • V r. 2009 sme vďaka úspešnému projektu uskutočnili  generálnu rekonštrukciu budovy a areálu z prostriedkov EÚ v objeme 1.000 tis. EUR. Pôvodné ostali iba obvodové múry, schody a strecha. Pristavila sa jedáleň, vymenili sa okná, zárubne, dvere, radiátory, podlahy v triedach, elektroinštalácia, zateplila sa fasáda, podlaha v telocvični , WC, počítačová účebňa,inventár, počítače, slnečné kolektory na ohrev vody
 • V areáli pribudlo multifunkčné ihrisko s asfaltovým povrchom

Základná škola Nižný koniec

 • Z rozpočtu  obce sa uskutočnila výmena plynových kotlov a komínov – 40 tis. EUR
 • Z prostriedkov MŠSR sa uskutočnila  výmena všetkých okien a dverí na budove ZŠ v objeme 80 tis. EUR
 • Z prostriedkov Úradu vlády a z vlastných  / 50:50 / sa postavilo multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a s osvetlením v objeme cca 80 tis. EUR
 • Boli vyhotovené projekty na nadstavbu a modernizáciu objektu jedálne vrátane samostatnej plynovej prípojky , športový areál s tartanovou dráhou a na  parkovú úpravu areálu. Žiaľ do konca roka 2014 sa nič z toho nerealizovalo.

Obecný úrad

 • Nádherná stavba bola postavená v r. 1944 . Z predzáhradky bola za socializmu odstránená socha Božské srdce a boli zamaskované všetky prvky, ktoré by  vypovedali o minulosti tejto výnimočnej stavby
 • V r. 1998 sme vrátili sochu Božské srdce na pôvodné miesto a postupne sme  podkrývali všetky znaky, ktoré boli pre túto stavbu výnimočné a jedinečné
 • Reorganizácia  usporiadania všetkých priestorov a modernizácia :  vytvorenie vhodných kancelárií pre činnosť obecného úradu .  Obnova pôvodných parketových podláh, položenie plávajúcej podlahy na prízemí, modernizácia WC, výmena plynových kotlov, vytvorenie rokovacej miestnosti, pokladne, hlavnej stanice pre káblovú televíziu, archívu. Obnova fasády budovy s náterom na dôstojnú sivú farbu ako aj strechy s modrým náterom. Vybavenie úradu modernou kancelárskou technikou ( PC, vnútorná sieť, kopírky, scanery, tlačiarne, internet, moderná telefónna ústredňa, elektronický dochádzkový systém ) a bezpečnostným kamerovým systémom. Vďaka záhradníckemu umeniu p. Kubjatkovej s manželom sa budova obecného úradu vždy zmenila na zakvitnutú záhradu plnú muškátov, zlatého dažďa a iných ozdobných kríkov a rastlín.

Protipovodňové opatrenia

 • V r. 1937 – 1947 vybudovali naši otcovia  na základe projektu  ukážkovú reguláciu rieky Oščadničanky obsahujúcu spády, hrádze a poldery, ktoré sme pravidelne opravovali a udržiavali funkčné. Jeden takýto zachovaný polder sme vyčistili od rokmi nahromadených odpadkov a vybudovali sme tu amfiteáter – pod Kalváriou.
 • V roku 2007 sme v spolupráci s M. Kravčikom a kol. vypracovali štúdiu zaoberajúcu sa systematickým riešením protipovodňovej problematiky v našej obci . Na základe tejto spolupráce sa podarilo túto tému presadiť aj v celoslovenskom merítku a dokonca bol v r. 2010 jeden z členov tohto kolektívu menovaný splnomocnencom vlády SR pre túto problematiku – Ing. M. Kováč. Obec Oščadnica tým, že mala ako prvá na Slovensku spracovaný tento strategický dokument sa celkom prirodzene stala v období r. 2010 - 2012 aj miestom pre realizáciu pilotného projektu a následne 1.  a 2. Realizačného projektu revitalizácie krajiny , v celkovom objeme 230 tis. EUR, zameraného na vybudovanie vodozádržných prvkov v katastrálnom území obce
 • V spolupráci so správcom toku Oščadničanka – SVP š.p. Piešťany sme vypracovali projekt revitalizácie vodného toku v úseku od Kozovho mosta po most na Zagrapu  / centrum obce / s vybudovaním protipovodňových prvkov dimenzovaných na 100 ročnú vodu. Tento projekt bol v r. 2010 podaný na OPŽP a bol schválený v objeme 1,200 tis. EUR. Po ukončení výberu dodávateľa stavby v r. 2011- 2012 dôjde k jeho realizácii.  Rovnako sme pripravili s Lesmi SR analogický projekt na revitalizáciu toku Dedovka, ktorý bol síce schválený ale pre nedostatok financií bol zaradený do zásobníka projektov. V roku 2013 bol tento projekt opätovne zaradený na financovanie. Žiaľ ešte ani koncom roka 2014 obec neurobila verejné obstarávanie na výber dodávateľa tejto stavby. Dúfajme, že nám tieto schválené financie v objeme cca 900 tis. EUR neprepadnú.

Informačný systém

 • Po vzoru rakúskeho alpského mestečka Fuchs sme v obci vytvorili tabuľový informačný systém umiestnený na drevených stojanoch
 • Vďaka projektu EÚ sme umiestnili na piatich miestach v obci najmodernejší  systém elektronických informátorov  - Infobody. V čase svojho vzniku / 2007 / bolo na Slovensku nainštalovaných celkovo 10 takýchto infobodov / Vysoké a Nízke Tatry , Donovaly / z toho 5 v Oščadnici. Prevádzku týchto infobodov sme zabezpečovali pomocou turisticko-informačnej kancelárie RačaTik sídliacej v priestore  apartmánového komplexu na námestí.
 • Všetky tieto informačné systémy tu vznikli a slúžili pre občanov a pre rozvíjajúci sa cestovný ruch v Oščadnici.
 • V okolí infobodov sme zriadili bezplatné wifi zóny.

Oščadnická heligónka a Majáles

 • Posledný májový víkend už 21 rokov / 2014 / organizujeme národnú prehliadku v hre na heligónku, ktorá bola 17 ročníkov ako súťažná a posledné štyri iba ako prehliadka. Oščadnická heligónka – ako najstaršia súťaž tohto druhu na Slovensku - sa zaslúžila o popularizáciu  hry na tento hudobný nástroj na Slovensku. Vyrástlo tu veľa talentov a samotná súťaž bola inšpiráciou pre vznik podobných akcií na celom Slovensku.
 • Posledných 12 ročníkov je táto akcia sprevádzaná aj Majálesom, spojeným s vozovým krojovaným sprievodom po dedine, váľaním mája a májovou veselicou.

Jánske ohne

 • V r. 2009 sme začali s ďalšou tradičnou akciou – na Jána – pálenie svätojánskej vatry. Vystúpenia folklórnych skupín, hudba, zábava, pálenie vatry sa uskutočnilo v priestore pod starou farou, pri penzióne Gajuz a na parkovisku v Dedovke – kde sa ukázalo, že toto bude ten najvhodnejší priestor  / spoločná organizácia so Strediskom CR /. Akcia sa stala ťažiskovým kultúrnospoločenkým podujatím v kalendári  tradičných akcií v obci ( Detský karneval, Deň matiek, Majáles, Oščadnická heligónka, Kermaš, Hubertove slávnosti, Deň seniorov, Vianočné trhy ).

Námestie Martina Bernáta

 • Na počesť Martina Bernáta, ktorý riadil a budoval Oščadnicu od r. 1936 do r. 1948 ,sme v r. 1998 pomenovali centrálny  priestor pred Obecným úradom smerom ku Pošte na Námestie Martina Bernáta. Na slávnosti pomenovania sa žiaľ zúčastnili už iba  príbuzní  M. Bernáta, ktorý tesne predtým v Bratislave zomrel. Ešte pred smrťou a pri plnom vedomí sme mu však stihli odovzdať titul Čestný občan Oščadnice a zároveň sme mu oznámili, že na jeho počesť bude pomenované námestie – ktoré on vytvoril. Česť jeho pamiatke.
 • Dcéra p. Bernáta  Obci darovala diplom – čestné uznanie, ktoré Martin Bernát ako predstaviteľ Obce Oščadnica  ,hlavne vo vojnových rokoch, dostal od pápeža Pia XII.  za humánny a ľudský prístup v ťažkých vojnových časoch. Uvedený diplom bol zarámovaný a umiestnený na čestnom mieste v kancelárii starostu obce Oščadnica.

Ako sa z kamenca stal Centrum a neskôr Námestie

 • V rokoch 1940 až 1948 vytvoril Martin Bernát ( na základe projektov, ktoré dal vypracovať v r. 1934 odborníkom ) vďaka regulácii rieky Oščadničanka, na sútoku s potokom Dedovka, z pôvodného kamenca – na ktorom sa pásli husi – široký priestor kde  postavil dominantné budovy Obecného úradu, Kultúrneho domu, Základnej školy a  polyfunkčné budovy s laubňami. Tento novovytvorený centrálny priestor v Obci Oščadnica sa začal označovať ako CENTRUM.  Nachádzal sa v strede obce a sídlili tu úrady,  obchody, lekári, polícia, pošta, hasiči. Spolu s neďalekým kostolom vytvorili skutočne centrum tak rozlohou rozsiahlej obce akou Oščadnice je.
 • Na jar 1968 spolu s eufóriou A. Dubčeka skupina učiteľov zo základnej školy spolu so žiakmi zasadili priamo v strede tejto plochy malú lipku ako symbol slobody, z ktorej je už dnes veľká lipa.
 • V roku 1998 sme vrátili do priestoru na to určeného, pred Obecným úradom, sochu Božského srdca a slávnostne sme premenovali CENTRUM na Námestie Martina Bernáta. Zámerom bolo pozvať z úcty k tomuto človeku – osobnosti v histórii Oščadnice – osobne M. Bernáta na túto slávnosť, ale osud to zariadil tak, že namiesto toho aby ON prišiel do Oščadnice, tak my sme išli za ním do Bratislavy na jeho pohreb. Námestie bolo teda pomenované in memorian.
 • V období rokov 2002 – 2004 sme v rámci projektu PHARE vypracovali spolu s Ing. Arch. P. Majchrákom prvý projekt rekonštrukcie Námestia M. Bernáta, ktorým sme sa v r. 2005 uchádzali o získanie reálnych finančných prostriedkov na jeho výstavbu. Neprajníci ale boli vplyvnejší a tak sme podporu nezískali.
 • Nevzdali sme sa však a opätovne sme sa o to pokúsili v r. 2008. Tentoraz úspešne a tak sa rekonštrukcia v r. 2010 – 2011 uskutočnila.

Osvetlenie dominánt obce

 • Obecný úrad, Kostol, Kalvária, Kríže na cintoríne a Kalvárii. Nasvietením týchto objektov sme vytvorili jedinečnú nočnú scenériu Oščadnice.

Dobrovoľný hasičský zbor

 • V rokoch 1998 - 2006 nastala generačná výmena v zbore dobrovoľných hasičov v Obci Oščadnica. Tým, že kľúčoví členovia DHZ sa stali zároveň aj zamestnancami obce vytvorili sme reálne predpoklady pre pohotovoť takéhoto DHZ.
 • Zároveň obec zabezpečila modernizáciu výzbroje a výstroje DHZ
 • Pri príležitosti 80 - teho výročia založenia DHZ v obci ( 2006 ) obec zaplatila výrobu novej vlajky DHZ, ktorá bola umiestnená do novej klubovne DHZ v priestoroch nad pekárňou
 • DHZ sa aktívne zapájal a pomáhal pri požiaroch a živelných pohromách, ktoré sa vyskytli v Oščadnici. Bez rýchleho, kvalifikovaného  a obetavého zásahu členov DHZ by vznikli oveľa väčšie škody.
 • Aktivity členov DHZ sa prejavovali aj na poli športovo-súťažnom, kedy vznikla hasičská súťaž o pohár starostu.  Rovnako aj pozornosť mladým hasičom znamenala zvýšenie počtu mladých ľudí, ktorí sa aktívne zapojili do činnosti DHZ v Oščadnici
 • Dobrovoľnícka činnosť nadobudla aj medzinárodné rozmery, kedy spolupráca s DHZ Lipowa z Poľska prerástla aj do osobných kontaktov.

 

Stredisko cestovného ruchu Oščadnica Veľká Rača

 • História SCR Veľká Rača pod správou Obce Oščadnica siaha do roku 1991, kedy delimitáciou majetku štátu z OSCR prešli do majetku obce 3 vleky POMA, jeden vlek kotva, budova správy v Dedovke, rozostavaná dvojsedačková lanovka s budovou Laliky.
 • Obec Oščadnica , ako nový vlastník, začal toto stredisko prevádzkovať a postupne dokončil rozostavanú SL Laliky.
 • K 1. januáru 1999 Obec Oščadnica založila akciovú spoločnosť SCR Veľká Rača, a.s. prostredníctvom ktorej zásadne prebudovala a zmodernizovala lyžiarske stredisko pod Veľkou Račou. Vznik tejto akciovej spoločnosti bol nevyhnutnou podmienkou na to, aby Oščadnica ako jediná obce na Slovensku vlastniaca v tom čase sedačkovú lanovku, mohla toto dopravné zariadenie v súlade s dráhovým zákonom prevádzkovať.´
 • V období rokov 1999 - 2006 boli všetky pôvodné lyžiarske vleky odstránené a nahradené najmodernejšími sedačkovými lanovkami ( Dedovka, Marguška, Laliky ). Vybudovali sme nové zjazdovky s umelým zasnežovaním a s umelým osvetlením, vodnú nádrž v Dedovke na 25 tis. m3 vody, bobovú dráhu - najdlhšiu na Slovensku, zakúpili sme stroje na úpravu lyžiarskych tratí, zriadili lyžiarsky servis a požičovňu lyží, zaviedli moderný lístkový systém. Celá táto modernizácia strediska v objeme cca 10 miliónov EUR znamenala to, že Snowparadise Veľká Rača Oščadnica a.s. sa stala najmodernejším lyžiarskym strediskom na Slovensku.
 • Táto akciová spoločnosť mala okrem obce ešte dvoch ďalších akcionárov. Nezhody a nedorozumenia medzi týmito neoščadnickými subjektami vyústili nakoniec do konkurzu tejto akciovej spoločnosti, čo v konečnom dôsledku znamenalo zastavenie ďalšieho budovania a rozvoja tohoto lyžiarskeho strediska. A tak možno povedať, že aj v súčasnosti, t.j. v r. 2014 žije a funguje toto stredisko z podstaty, ktorú sme tu spoločne vybudovali v rokoch 1999 - 2006.